PR články ako dôležitý nástroj public relations

Je samozrejmé, že ak chce byť firma úspešná, musí mať s verejnosťou vybudované dobré vzťahy. Či už sa jedná o klientov, zamestnancov, štátne organizácie alebo investorov. Práve na tento účel slúži nástroj marketingovej komunikácie – public relations, teda vzťahy s verejnosťou. V súčasnosti veľmi využívaným a populárnym nástrojom public relations sú PR články.

Čo sú PR články?

PR články primárne nemajú za úlohu predávať. Ich úlohou je skôr informovať, presviedčať alebo prinútiť čitateľa k určitej akcii. A ako inak, vzbudiť u čitateľa dôveru, prispieť k vybudovaniu dobrých vzťahov medzi firmou a čitateľom a priniesť informácie o činnosti firmy alebo rôznych udalostiach, ktoré sú s chodom firmy spojené.

Ako má vyzerať kvalitný PR článok

Pri tvorbe PR článku v prvom rade nezabúdajte na to, že obsah má byť hodnotný. Pre čitateľa má byť osožný, priniesť mu nové informácie, rady, tipy, prípadne ho pobaviť. Jednoducho, musí mať pridanú hodnotu a čitateľ musí mať dôvod ho čítať! Čo ešte má dobrý PR článok?

 • Pútavý nadpis. Je základným predpokladom k tomu, aby návštevník webu na článok vôbec „klikol“ alebo si ho prečítal v novinách. Nadpis musí zaujať.
 • Členenie textu. Nadpisy, podnadpisy, odrážky, číslovanie… to všetko je v PR článku žiadané. Prečo? Jednoducho je prehľadnejší a číta sa lepšie ako súvislý a nerozdelený text.
 • Zdôraznenie dôležitých slov/výrazov/častí textu. Použitie tučného písma na text, ktorý chcete zdôrazniť.
 • Obrázky a videá. Článok je tak zaujímavejší pre čitateľa.
 • Prirodzené kľúčové slová. Ak je PR článok na webe zároveň optimalizovaný pre vyhľadávače, obsahuje kľúčové slová. Tie musia byť použité prirodzene a s ich počtom to netreba preháňať.
 • Umiestnenie na relevantných weboch. Obsahovo príbuzných a kvalitných.

A napokon opäť spomenieme hodnotný obsah. Nepíšte PR články len preto, aby boli napísané. Dôležitá je kvalita, nie kvantita. Nezabúdajte, že PR článok prispieva k pozitívnemu obrazu o vašej spoločnosti, či jej činnosti.

 

 

 

Nástroje public relations

Pri budovaní dobrých vzťahov s verejnosťou sú využívané viaceré nástroje. Aj tu sa rozlišujú nástroje, ktoré firma využíva v internej komunikácii a tie, ktoré využíva pri externej komunikácii. K najpoužívanejším nástrojom patria najmä rôzne mítingy, PR články, tlačové správy, ale aj spoločenské akcie, či firemné časopisy.

Základné formy a nástroje PR

Ako sme už spomínali, nástroje public relations sú volené podľa toho, koho majú osloviť. A v závislosti od toho, či sa jedná o internú alebo externú komunikáciu. Spomenieme si teda základné a najpoužívanejšie formy a nástroje public relations.

 1. PR v médiách. Spolupráca s médiami je pri budovaní dobrých vzťahov s verejnosťou nevyhnutná. Firma využíva najmä formu tlačových správ, PR článkynatívne články, rôzne videá, rozhovory alebo tlačové konferencie.
 2. Vzťahy so zamestnancami. Možností, ako osloviť zamestnancov a vybudovať si s nimi dobré vzťahy, je viacero. Bežné je napríklad organizovanie eventov – firemných večierkov, športových dní alebo dní otvorených dverí pre rodiny zamestnancov. Využívajú sa tiež rôzne firemné benefity. Samozrejme, k osloveniu zamestnancov a budovaniu dôvery slúžia aj porady, firemné noviny alebo časopisy, maily, sociálne siete, ale aj každodenná komunikácia vedenia so zamestnancami.
 3. Firemná identita. Je dôležitou súčasťou public relations. Sú to takzvané poznávacie znamenia firmy, ako je napríklad firemná farba, logo alebo typografia.
 4. Spoločenská zodpovednosť firmy. V súčasnosti hádam každá väčšia firma podporuje rôzne projekty v sociálnej, ekonomickej alebo environmentálnej oblasti. Ide o rôzne filantropické aktivity, fungovanie firmy v súlade s ochranou životného prostredia, či sponzorstvo a podpora rôznych projektov pre komunity. Spoločenská zodpovednosť firiem je v súčasnej dobe priam povinnosťou.
 5. Krízová komunikácia. Podstatou krízovej komunikácie je zvládnuť negatívnu situáciu, respektíve krízu ešte predtým, ako naplno vypukne. To znamená, že akákoľvek kríza vo firme by mala byť odkomunikovaná tak, aby nemala dopad na dobré meno spoločnosti.
 6. Lobbing. Väčšie firmy lobujú najmä v oblasti tvorby zákonov, ktoré majú vplyv na ich podnikateľskú činnosť.
 7. Eventy. Sú to verejné akcie, ktoré firma organizuje pre svojich zákazníkov, obchodných partnerov, investorov alebo zamestnancov a ich rodiny. Najčastejšie sú to rôzne večierky, kultúrne akcie alebo športové akcie.

Samozrejme, na budovanie vzťahov s verejnosťou firmy využívajú aj internet. Nepodceňujú silu sociálnych sietí a využívajú ich na aktívnu obojstrannú komunikáciu s verejnosťou. Populárne sú najmä video kanály alebo blogy firiem.

public relations

Čo je public relations?

PR – public relations, prekladáme z angličtiny ako vzťahy s verejnosťou. Mnohí si PR zamieňajú s reklamou. V úvode teda treba podotknúť, že PR nie je reklama. Ide o rôzne techniky a nástroje, ktorými firma dlhodobo buduje a udržiava dobré vzťahy s verejnosťou. Spoločnosť predkladá určité informácie s cieľom, aby si verejnosť vytvorila na jej činnosť, služby, či produkty, pozitívny názor.

Public relations verzus reklama

Aký je rozdiel medzi public relations a reklamou? V prvom rade, PR je dlhodobé budovanie vzťahov s verejnosťou. To znamená, že sa jedná o aktivity, ktoré trvajú omnoho dlhšie ako klasická reklama. Ďalší podstatný rozdiel je v cieľoch. Kým public relations sa zameriavajú na budovanie vzťahov a imidžu spoločnosti, reklama je zameraná na zisk. A napokon, reklama je neosobná komunikácia, pričom public relations sú spravidla osobnejšie.

Cieľové skupiny public relations

Aktivity firmy v rámci public relations sa delia na:

 • Interné – vnútorné PR. Tu sú cieľovou skupinou zamestnanci podniku
 • Externé – vonkajšie PR. Cieľové skupiny môžu byť rôzne. Od zákazníkov, cez štátnu a verejnú správu, investorov a záujmové skupiny, až po partnerov firmy.

Čo získa firma budovaním dobrých vzťahov s jednotlivými cieľovými skupinami?

Zamestnanci. Dobré vzťahy so zamestnancami prinesú spoločnosti hneď niekoľko výhod. V prvom rade, spokojný zamestnanec je motivovaný k lepšiemu výkonu. Je zodpovedný a oddaný svojej firme. A dobré meno firmy šíri aj navonok.

Investori. Dobré meno firmy je nevyhnutnosťou pre získanie finančnej podpory investorov.

Zákazníci. Cieľom je vybudovať také vzťahy, aby sa zákazníci k firme radi vrátili a jej dobré meno šírili ďalej. Úlohou firmy je nielen vybudovať dôveru, ale aj načúvať potrebám zákazníkov a tak efektívne reagovať na ich požiadavky.

Štátna a verejná správa. Aj tieto organizácie majú jednoznačný vplyv na schopnosť firmy podnikať. Či už je to pri daňovom zaťažení, tvorbe rôznych zákonov alebo podpore exportných aktivít. Tu má spoločnosť priestor na lobingové aktivity.

Pri budovaní vzťahov s verejnosťou sú, samozrejme, nevyhnutné aj médiá a dobré vzťahy s nimi.